Medlemskab


1. Medlemskab og donationer


Medlemskab som forældre eller person med Angelmansyndrom:

Kontingentet for et forældre medlemskab eller et Angelman medlemskab udgør 600 kr. om året.

 

Støttemedlemskab:


Hvorfor støttemedlem og hvem støtter man?

Angelmanforeningen er en forening båret af frivillighed, hvor vi gennemfører ferieophold for børn og unge med Angelman syndrom. Dit bidrag vil være med til at understøtte dette arbejde og give vore børn og unge mulighed for ferieophold i Danmark sammen med deres familier, hvor samvær og fælles aktiviteter er i højsædet.

Som støttemedlem får du tilsendt foreningens årlige blad, samt nyhedsbrev 3 gange årligt, hvor du kan følge foreningens arbejde og læse om vore aktiviteter.


Hvad koster det at være støttemedlem?

Kontingentet for støttemedlemmer udgør 300 kr. om året. Beløbet kan indbetales på konto i Arbejdernes Landsbak reg. nr. 5323 konto nr. 0317133.

 

Hvordan melder jeg mig ind?


Send en mail til foreningens formand, formand@angelmanforening.dk, så kontakter vi dig og sender yderligere oplysninger.

 


 

 


2. Angelmanforeningens persondatapolitik

(senest opdateret den 18. juni 2018)Angelmanforeningen tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt, og i denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig i en række forskellige situationer, hvad vi bruger oplysningerne til, hvor længe vi opbevarer oplysningerne osv.

Angelmanforeningen vil til enhver tid overholde gældende persondatalovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi vil løbende sørge for at opdatere denne persondatapolitik. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.


1.Dataansvarlig og kontaktinformationer


Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:


Angelmanforeningen i Danmark

Cvr.nr: 32 24 06 82


Kildebo 9

4622 HavdrupHvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på email: formand@angelmanforening.dk

 

2. Formål med behandlingen af dine personoplysninger


Formålet med vores behandling af personoplysninger afhænger af, hvilken relation du har til Angelmanforeningen. Vi indsamler oplysningerne direkte hos dig, når du henvender dig til os. Vi indsamler ikke oplysninger om dig fra tredjemand, herunder udveksling af oplysninger mellem enhederne tilknyttet Angelmanforeningen.

Medlem af Angelmanforeningen:

For at give dig den bedste mulige oplevelse og værdi af at være medlem af Angelmanforeningen indsamler vi personoplysninger for at tilpasse kommunikation og medlemsaktiviteter til den enkeltes behov.

Når du melder dig ind i Angelmanforeningen, bliver du bedt om at oplyse om forskellige personlige oplysninger.

Vi indsamler først og fremmest en række almindelige personoplysninger i form af:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato


Hvis du selv ønsker det, indsamler vi også følsomme personoplysninger, som f.eks. om du har Angelman syndrom eller om du har en relation til en person med Angelman syndrom.

Vi indsamler kun helbredsoplysninger efter udtrykkeligt samtykke, og det er således frivilligt at afgive disse oplysninger, som indhentes til brug for at målrette vores aktiviteter og tilbud til netop dig.

Vi bruger dine personoplysninger til at:

-administrere dit medlemskab af Angelmanforeningen, herunder til at sende dig nyhedsbreve samt tilbud om deltagelse i medlemsaktiviteter.

-administrere dine tilmeldinger og

-sende dig nødvendig information om dit medlemskab, herunder kontingentopkrævninger.


Bidragsyder:

Når du vælger at give et bidrag til Angelmanforeningens arbejde med at udbrede kendskabet til og forbedre livsvilkårene for mennesker med Angelman syndrom, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

•Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato

•Donation (herunder om det er en enkeltstående eller løbende betaling)


Vi bruger dine personoplysninger til at:

-administrere dine indbetalinger,

-sende dig nødvendig information om dine bidrag,

-sende dig nyhedsbreve, hvis du ønsker det, herunder information om, hvordan vi anvender de indsamlede midler i overensstemmelse med Angelmanforeningens formål.

-

Bruger af vores hjemmeside:

I forbindelse med at du bruger vores hjemmeside, skal du vide, at vi ikke anvender såkaldte ”cookies”.

Medvirken i artikler m.v.:

Til brug for Angelmanforeningens arbejde anvender vi historier fra folk, som ønsker at dele deres historier. Vi indhenter altid udtrykkeligt samtykke til at dele personoplysninger – både almindelige og følsomme personoplysninger – hvis du ønsker at medvirke i en historie via Angelmanforeningen.

 

3. Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger


Vi har en række forskellige grundlag for at behandle dine personoplysninger. Grundlaget afhænger af karakteren af oplysningen og den sammenhæng, du har givet os dine oplysninger.

I de fleste tilfælde behandler vi dine almindelige personoplysninger for at opfylde en aftale med dig. Det gælder f.eks. når:

-du melder dig ind i Angelmanforeningen,

-du yder et bidrag,

-du tilmelder dig et arrangement i Angelmanforeningen.


Det juridiske grundlag for at behandle dine almindelige personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

I andre situationer behandler vi dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse. Det gælder f.eks. når:

-vi skal dokumentere transaktioner og lignende i henhold til kravene i bogføringsloven, hvilket blandt andet indebærer, at vi skal gemme regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af det år, regnskabsmaterialet vedrører


Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

 

4. Videregivelse af dine personoplysninger


Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f.eks. med opfyldelse af vores aftale med dig, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores databehandlere, hvilket altid sker i henhold til databehandleraftaler, som stiller krav om høj sikkerhed hos vores databehandlere.

Vi kan herudover være forpligtede til at videregive dine oplysninger til tredjeparter, som har et selvstændigt formål med at behandle dine personoplysninger, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

I forbindelse med din deltagelse i arrangementer kan det være relevant at videregive visse oplysninger, typisk dit navn, om dig til arrangører, fx kursussteder.


5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi opbevarer kun personoplysninger i den periode, det er relevant i forhold til at opfylde formålet med oplysningerne.

 

Medlemmer:

Vi opbevarer de oplysninger, du har videregivet til os, i www. Foreninigsadministrator.dk medlemsdatabase så længe du er medlem. I medlemsdatabasen registrerer vi også oplysninger om din deltagelse i arrangementer.

Det er en forudsætning for deltagelse i arrangementer, at vi modtager samtykke til at kunne videregive oplysninger til kursusstedet. Der henvises i dette tilfælde til kursusstedets persondatapolitik

Bidragsyder:

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem i henhold til bogføringsloven og eventuel anden relevant lovgivning, med mindre du har givet samtykke til, at vi kan opbevare dem længere, fx hvis du fortsat ønsker at få information og nyheder fra Angelmanforeningen med henblik på eventuelle fremtidige donationer

 

6. Datasikkerhed


I Angelmanforeningen er behandling af personoplysninger underlagt en intern IT- og sikkerhedspolitik. Vi har i den forbindelse implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Vi behandler og opbevarer følsomme personoplysninger efter ekstra strenge forholdsregler, og kun aktuelt valgte bestyrelsesmedlemmer har adgang til disse data.

 

7. Dine rettigheder


Du har en række rettigheder i forhold til Angelmanforeningens behandling af dine personoplysninger. Du kan læse nærmere om disse rettigheder nedenfor. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, kan du kontakte os på formand@angelmanforening.dk.

•Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning hurtigst muligt og efter at have sikret os, at du er rette vedkommende.

•Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt og i det omfang det er nødvendigt. Der kan være situationer, hvor vi ikke skal imødekomme din anmodning om f.eks. sletning. Hvis ikke vi kan imødekomme din anmodning, vil vi orientere dig herom.

•Begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve denne ret.

•Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

•Indsigelsesret

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse over en behandling, f.eks. hvor behandlingen er baseret databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse).

•Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, forud for, at du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

8. Klage til tilsynsmyndighed


Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan have en dialog og redegøre for den konkrete situation.


Angelmanforeningen i DanmarkKildebo 9

4622 Havdrup


Tlf 4031 7597.

E-mail: formand@angelmanforening.dk


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk